Στοιχεία έκδοσης

Υποχρεωτικές πληροφορίες βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας – πιθανόν κάποιες εθνικές νομοθεσίες να είναι αυστηρότερες

(1)  Επωνυμία της εταιρείας:

EMINENTIA TRADING LTD

(2)   Διεύθυνση:

Προδρόμου 53

Διαμ. 1

1090 Λευκωσία

Κύπρος

(3)   Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, που να επιτρέπουν άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eminentia.com.cy

Τηλέφωνο: +35722667242

(4)  Στις περιπτώσεις όπου η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σε εμπορικό ή παρόμοιο δημόσιο μητρώο, τον αριθμό εμπορικού μητρώου ή κάποιο αντίστοιχο μέσο αναγνώρισης στο εν λόγω μητρώο:

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE32582

(5)  Στις περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα υπόκειται σε σύστημα χορηγήσεων αδειών, τα στοιχεία της σχετικής εποπτικής αρχής: 

Δ/Υ ή δεν υπάρχει ή δεν ισχύει

(στ)  Στις περιπτώσεις όπου ο πάροχος υπηρεσιών ασκεί κάποια δραστηριότητα η οποία υπόκειται στην καταβολή ΦΠΑ, τον αριθμό ΦΠΑ: 

 Αριθμός ΦΠΑ: 10032582J